نمایش اطلاعات طبقه اول

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B1-4

B1-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
B1-41105.۵153117دارد
 
Available
واحدB1-4
موقعیتطبقه اول ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B1-3

B1-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
B1-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB1-3
موقعیتطبقه اول ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B1-2

B1-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
B1-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB1-2
موقعیتطبقه اول ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B1-1

B1-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
B1-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB1-1
موقعیتطبقه اول ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد