نمایش اطلاعات طبقه یازدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B11-6

B11-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
B11-6184.518398دارد
 
Available
واحدB11-6
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B11-5

B11-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
B11-53212553250دارد
 
Available
واحدB11-5
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B11-4

B11-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
B11-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB11-4
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B11-3

B11-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
B11-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB11-3
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B11-2

B11-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
B11-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB11-2
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B11-1

B11-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
B11-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB11-1
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد