نمایش اطلاعات طبقه دوازدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B12-6

B12-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
B12-6184.518398دارد
 
Available
واحدB12-6
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B12-5

B12-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
B12-53212553250دارد
 
Available
واحدB12-5
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B12-4

B12-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
B12-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB12-4
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B12-3

B12-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
B12-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB12-3
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B12-2

B12-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
B12-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB12-2
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B12-1

B12-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
B12-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB12-1
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد