نمایش اطلاعات طبقه شانزدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B16-6

B16-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
B16-6184.518398دارد
 
Available
واحدB16-6
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B16-5

B16-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
B16-53212553250دارد
 
Available
واحدB16-5
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B16-4

B16-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
B16-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB16-4
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B16-3

B16-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
B16-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB16-3
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B16-2

B16-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
B16-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB16-2
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B16-1

B16-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
B16-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB16-1
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد