نمایش اطلاعات طبقه هفدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B17-6

B17-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
B17-6184.518398دارد
 
Available
واحدB17-6
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B17-5

B17-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
B17-53212553250دارد
 
Available
واحدB17-5
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B17-4

B17-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
B17-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB17-4
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B17-3

B17-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
B17-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB17-3
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B17-2

B17-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
B17-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB17-2
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B17-1

B17-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
B17-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB17-1
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد