نمایش اطلاعات طبقه هجدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B18-4

B18-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
B18-4184.5213100دارد
 
Available
واحدB18-6
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B18-3

B18-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
B18-34300604342دارد
 
Available
واحدB18-3
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B18-2

B18-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
B18-23250604292دارد
 
Available
واحدB18-2
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B18-1

B18-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
B18-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB18-1
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد