نمایش اطلاعات طبقه نوزدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B19-1

B19-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نوزدهم
B19-14+15101354602دارد
 
Available
واحدB19-1
موقعیتطبقه نوزدهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد