نمایش اطلاعات طبقه دوم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B2-6

B2-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
B2-6184.518398دارد
 
Available
واحدB2-6
موقعیتطبقه دوم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B2-5

B2-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
B2-53212553250دارد
 
Available
واحدB2-5
موقعیتطبقه دوم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B2-4

B2-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
B2-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB2-4
موقعیتطبقه دوم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B2-3

B2-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
B2-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB2-3
موقعیتطبقه دوم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B2-2

B2-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
B2-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB2-2
موقعیتطبقه دوم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B2-1

B2-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
B2-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB2-1
موقعیتطبقه دوم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد