نمایش اطلاعات طبقه پنجم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B5-6

B5-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
B5-6184.518398دارد
 
Available
واحدB5-6
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B5-5

B5-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
B5-53212553250دارد
 
Available
واحدB5-5
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B5-4

B5-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
B5-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB5-4
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B5-3

B5-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
B5-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB5-3
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B5-2

B5-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
B5-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB5-2
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B5-1

B5-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
B5-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB5-1
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد