نمایش اطلاعات طبقه نهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد B9-6

B9-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
B9-6184.518398دارد
 
Available
واحدB9-6
موقعیتطبقه نهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B9-5

B9-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
B9-53212553250دارد
 
Available
واحدB9-5
موقعیتطبقه نهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B9-4

B9-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
B9-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدB9-4
موقعیتطبقه نهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد
واحد B9-3

B9-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
B9-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدB9-3
موقعیتطبقه نهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B9-2

B9-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
B9-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدB9-2
موقعیتطبقه نهم ، بلوک B
وضعیت واحدآزاد
واحد B9-1

B9-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
B9-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدB9-1
موقعیتطبقه نهم ، بلوک B
وضعیت واحدآراد