نمایش اطلاعات طبقه نوزدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A19-1

A19-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نوزدهم
A19-14+15101354602دارد
 
Available
واحدA19-1
موقعیتطبقه نوزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد