نمایش اطلاعات طبقه هفتم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A7-6

A7-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفتم
A7-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA7-6
موقعیتطبقه هفتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A7-5

A7-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفتم
A7-53212553250دارد
 
Sold
واحدA7-5
موقعیتطبقه هفتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A7-4

A7-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفتم
A7-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA7-4
موقعیتطبقه هفتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A7-3

A7-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفنم
A7-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA7-3
موقعیتطبقه هفتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A7-2

A7-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفتم
A7-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA7-2
موقعیتطبقه هفتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A7-1

A7-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفتم
A7-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA7-1
موقعیتطبقه هفتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده