نمایش اطلاعات طبقه سیزدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A13-6

A13-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سیزدهم
A13-6184.518398دارد
 
Available
واحدA13-6
موقعیتطبقه سیزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A13-5

A13-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سیزدهم
A13-53212553250دارد
 
Available
واحدA13-5
موقعیتطبقه سیزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A13-4

A13-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سیزدهم
A13-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA13-4
موقعیتطبقه سیزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A13-3

A13-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سیزدهم
A13-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA13-3
موقعیتطبقه سیزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A13-2

A13-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سیزدهم
A13-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA13-2
موقعیتطبقه سیزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A13-1

A13-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سیزدهم
A13-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA13-1
موقعیتطبقه سیزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد