نمایش اطلاعات طبقه دوازدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A12-6

A12-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
A12-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA12-6
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A12-5

A12-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
A12-53212553250دارد
 
Sold
واحدA12-5
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A12-4

A12-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
A12-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA12-4
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A12-3

A12-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
A12-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA12-3
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A12-2

A12-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
A12-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA12-2
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A12-1

A12-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوازدهم
A12-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA12-1
موقعیتطبقه دوازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد