نمایش اطلاعات طبقه هشتم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A8-6

A8-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هشتم
A8-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA8-6
موقعیتطبقه هشتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A8-5

A8-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هشتم
A8-53212553250دارد
 
Sold
واحدA8-5
موقعیتطبقه هشتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A8-4

A8-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هشتم
A8-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA8-4
موقعیتطبقه هشتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A8-3

A8-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هشتم
A8-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA8-3
موقعیتطبقه هشتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A8-2

A8-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هشتم
A8-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA8-2
موقعیتطبقه هشتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A8-1

A8-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هشتم
A8-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA8-1
موقعیتطبقه هشتم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده