نمایش اطلاعات طبقه چهارم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A4-6

A4-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهارم
A4-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA4-6
موقعیتطبقه چهارم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A4-5

A4-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهارم
A4-53212553250دارد
 
Sold
واحدA4-5
موقعیتطبقه چهارم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A4-4

A4-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهارم
A4-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA4-4
موقعیتطبقه چهارم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A4-3

A4-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهارم
A4-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA4-3
موقعیتطبقه چهارم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A4-2

A4-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهارم
A4-23203.۵48

3

237دارد
 
Sold
واحدA4-2
موقعیتطبقه چهارم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A4-1

A4-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهارم
A4-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA4-1
موقعیتطبقه چهارم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده