نمایش اطلاعات طبقه نهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A9-6

A9-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
A9-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA9-6
موقعیتطبقه نهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A9-5

A9-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
A9-53212553250دارد
 
Sold
واحدA9-5
موقعیتطبقه نهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A9-4

A9-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
A9-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA9-4
موقعیتطبقه نهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A9-3

A9-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
A9-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA9-3
موقعیتطبقه نهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A9-2

A9-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
A9-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA9-2
موقعیتطبقه نهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A9-1

A9-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
نهم
A9-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA9-1
موقعیتطبقه نهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده