نمایش اطلاعات طبقه سوم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A3-6

A3-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سوم
A3-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA3-6
موقعیتطبقه سوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A3-5

A3-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سوم
A3-53212553250دارد
 
Sold
واحدA3-5
موقعیتطبقه سوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A3-4

A3-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سوم
A3-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA3-4
موقعیتطبقه سوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A3-3

A3-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سوم
A3-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA3-3
موقعیتطبقه سوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A3-2

A3-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سوم
A3-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA3-2
موقعیتطبقه سوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A3-1

A3-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
سوم
A3-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA3-1
موقعیتطبقه سوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده