نمایش اطلاعات طبقه اول

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A1-4

A1-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
A1-41105.۵153117دارد
 
Sold
واحدA1-4
موقعیتطبقه اول ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A1-3

A1-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
A1-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA1-3
موقعیتطبقه اول ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A1-2

A1-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
A1-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA1-2
موقعیتطبقه اول ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A1-1

A1-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
اول
A1-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA1-1
موقعیتطبقه اول ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده