نمایش اطلاعات طبقه دهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A10-6

A10-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دهم
A10-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA10-6
موقعیتطبقه دهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A10-5

A10-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دهم
A10-53212553250دارد
 
Sold
واحدA10-5
موقعیتطبقه دهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A10-4

A10-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دهم
A10-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA10-4
موقعیتطبقه دهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A10-3

A10-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دهم
A10-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA10-3
موقعیتطبقه دهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A10-2

A10-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دهم
A10-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA10-2
موقعیتطبقه دهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A10-1

A10-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دهم
A10-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA10-1
موقعیتطبقه دهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده