نمایش اطلاعات طبقه پانزدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A15-6

A15-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پانزدهم
A15-6184.518398دارد
 
Available
واحدA15-6
موقعیتطبقه پانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A15-5

A15-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پانزدهم
A15-53212553250دارد
 
Sold
واحدA15-5
موقعیتطبقه پانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A15-4

A15-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پانزدهم
A15-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدA15-4
موقعیتطبقه پانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A15-3

A15-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پانزدهم
A15-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدA15-3
موقعیتطبقه پانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A15-2

A15-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پانزدهم
A15-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدA15-2
موقعیتطبقه پانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A15-1

A15-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پانزدهم
A15-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدA15-1
موقعیتطبقه پانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد