نمایش اطلاعات طبقه پنجم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A5-6

A5-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
A5-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA5-6
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A5-5

A5-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
A5-53212553250دارد
 
Sold
واحدA5-5
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A5-4

A5-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
A5-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA5-4
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A5-3

A5-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
A5-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA5-3
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A5-2

A5-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
A5-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA5-2
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A5-1

A5-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
پنجم
A5-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA5-1
موقعیتطبقه پنجم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده