نمایش اطلاعات طبقه چهاردهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A14-6

A14-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهاردهم
A14-6184.518398دارد
 
Available
واحدA14-6
موقعیتطبقه چهاردهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A14-5

A14-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهاردهم
A14-53212553250دارد
 
Sold
واحدA14-5
موقعیتطبقه چهاردهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A14-4

A14-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهاردهم
A14-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA14-4
موقعیتطبقه چهاردهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A14-3

A14-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهاردهم
A14-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدA14-3
موقعیتطبقه چهاردهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A14-2

A14-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهاردهم
A14-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدA14-2
موقعیتطبقه چهاردهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A14-1

A14-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
چهاردهم
A14-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدA14-1
موقعیتطبقه چهاردهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد