نمایش اطلاعات طبقه ششم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A6-6

A6-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
ششم
A6-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA6-6
موقعیتطبقه ششم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A6-5

A6-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
ششم
A6-53212553250دارد
 
Sold
واحدA6-5
موقعیتطبقه ششم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A6-4

A6-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
ششم
A6-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA6-4
موقعیتطبقه ششم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A6-3

A6-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
ششم
A6-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA6-3
موقعیتطبقه ششم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A6-2

A6-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
ششم
A6-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA6-2
موقعیتطبقه ششم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A6-1

A6-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
ششم
A6-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA6-1
موقعیتطبقه ششم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده