نمایش اطلاعات طبقه دوم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A2-6

A2-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
A2-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA2-6
موقعیتطبقه دوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A2-5

A2-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
A2-53212553250دارد
 
Sold
واحدA2-5
موقعیتطبقه دوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A2-4

A2-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
A2-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA2-4
موقعیتطبقه دوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A2-3

A2-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
A2-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA2-3
موقعیتطبقه دوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A2-2

A2-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
A2-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA2-2
موقعیتطبقه دوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A2-1

A2-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
دوم
A2-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA2-1
موقعیتطبقه دوم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده