نمایش اطلاعات طبقه یازدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A11-6

A11-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
A11-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA11-6
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A11-5

A11-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
A11-53212553250دارد
 
Sold
واحدA11-5
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A11-4

A11-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
A11-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA11-4
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A11-3

A11-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
A11-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA11-3
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A11-2

A11-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
A11-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA11-2
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A11-1

A11-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
یازدهم
A11-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA11-1
موقعیتطبقه یازدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده