نمایش اطلاعات طبقه شانزدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A16-6

A16-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
A16-6184.518398دارد
 
Sold
واحدA16-6
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A16-5

A16-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
A16-53212553250دارد
 
Sold
واحدA16-5
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A16-4

A16-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
A16-42118.۵303140دارد
 
Sold
واحدA16-4
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شده
واحد A16-3

A16-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
A16-32117.۵183131دارد
 
Sold
واحدA16-3
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A16-2

A16-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
A16-23203.۵483237دارد
 
Sold
واحدA16-2
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A16-1

A16-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
شانزدهم
A16-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA16-1
موقعیتطبقه شانزدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد