نمایش اطلاعات طبقه هفدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A17-6

A17-6

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
A17-6184.518398دارد
 
Available
واحدA17-6
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A17-5

A17-5

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
A17-53212553250دارد
 
Available
واحدA17-5
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A17-4

A17-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
A17-42118.۵303140دارد
 
Available
واحدA17-4
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A17-3

A17-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
A17-32117.۵183131دارد
 
Available
واحدA17-3
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A17-2

A17-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
A17-23203.۵483237دارد
 
Available
واحدA17-2
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A17-1

A17-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هفدهم
A17-12109.513.53120دارد
 
Available
واحدA17-1
موقعیتطبقه هفدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد