نمایش اطلاعات طبقه هجدهم

راهنمای وضعیت واحد ها:

واحد A18-4

A18-4

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
A18-4184.5213100دارد
 
Available
واحدA18-6
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک A
وضعیت واحدآزاد
واحد A18-3

A18-3

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
A18-34300604342دارد
 
Sold
واحدA18-3
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A18-2

A18-2

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
A18-23250604292دارد
 
Sold
واحدA18-2
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد
واحد A18-1

A18-1

برج های مسکونی نارگون
طبقهتیپ واحداتاق خوابمتراژپارکینگ
مفیدبالکنانباریقابل محاسبه
طبقه
هجدهم
A18-12109.513.53120دارد
 
Sold
واحدA18-1
موقعیتطبقه هجدهم ، بلوک A
وضعیت واحدفروخته شد